Autoriteit Financiële Markten (AFM) (opgericht in 2002 en de rechtsopvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE)) ... Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) Federaal Agentschap voor … Opinion concernant le transfert des réserves acquises vers l’organisme de pension du nouvel employeur étranger…, Standpunt over de overdracht van verworven reserves naar pensioeninstelling van nieuwe buitenlandse werkgever…, Autoriteit voor Financiële diensten en Markten, College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren (CTR), Persbericht over de heropening van de notering van Immobel, Standpunt over de overdracht van verworven reserves naar pensioeninstelling van nieuwe buitenlandse werkgever. FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) May 2015 – Present 5 years 7 months. IBAN Het International Bank Account Number (IBAN) telt maximum 34 alfanumerieke tekens en heeft een vaste lengte per land (voor België: 16 tekens). De FSMA houdt toezicht op de naleving van de sociale wetgeving met betrekking tot de tweede pensioenpijler en ziet tevens toe op de financiële gezondheid van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, die zorgen voor het beheer van aanvullende pensioenregelingen. De FSMA is bevoegd voor het toezicht op de aanvullende pensioenen die werknemers en zelfstandigen opbouwen in het kader van hun beroepsactiviteiten (de zogenaamde tweede pijler). Bijdragen tot een eerlijke en correcte behandeling van de consument en het vertrouwen in het financiële systeem versterken. De FSMA is lid van de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) en van de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA). Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De medewerkers van de FSMA hebben een bediendenstatuut. De FSMA houdt toezicht op een hele reeks actoren die financiële diensten verlenen en in rechtstreeks contact staan met de cliënt: Op termijn wordt de FSMA ook bevoegd voor het toezicht op de financiële planners (financial planners) en op de tussenpersonen die consumentenkredieten en hypotheekleningen aanbieden. Dat betekent onder meer een correcte informatieverstrekking, een aangepast beheer van mogelijke belangenconflicten en een optimale uitvoering van de instructies van de cliënten. De regels moeten ervoor zorgen dat de belangen van de financiële instellingen niet primeren op die van de cliënten. De FSMA neemt initiatieven om financiële producten te vereenvoudigen en begrijpelijker te maken. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, verkort FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de FOD Economie waarschuwen voor formules voor hypothecaire kredieten met kapitaalopbouw waarbij een levensverzekering wordt afgesloten De FSMA en de FOD Economie waarschuwen het Belgische ’s publiek voor de risico verbonden aan formules voor hypothecaire kredieten waarbij een levensverzekering wordt … De FSMA volgt een actieplan om de financiële kennis van de Belgen te verbeteren. DE AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN EN DE CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN EN DE LANDSBONDEN VAN ZIEKENFONDSEN1 DOOR LUC VAN CAUTER2 Docent Financieel Recht en Governance, Universiteit Gent; voormalig coördinator, Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) 1. Wij maken ons sterk voor eerlijke en transparante financiële markten en duurzaam financieel welzijn in Nederland. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, verkort FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Artikel 43. Eenmaal de slachtoffers toezeggen, krijgen ze … Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs. De tekst is beschikbaar onder de licentie. De FSMA is dus geen bank, maar staat als 'financiële waakhond' in voor… Als de FSMA vaststelt dat iemand financiële diensten aanbiedt zonder de nodige vergunningen, publiceert ze daarover een waarschuwing en worden de gerechtelijke overheden op de hoogte gebracht. journalist De Morgen. De bevoegde controleautoriteit voor deze activiteiten is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Deze publicatie valt niet onder de noemer 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de verzekeringstussenpersonen (agenten en makelaars); de beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging; de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; Alle makelaars en agenten moeten als financieel tussenpersoon ingeschreven zijn bij de FSMA. – Bevoegdheden van de FSMA. FSMA - Financial Services and Markets Authority of Belgium. Het producttoezicht gebeurt op twee manieren: via het toezicht op de kwaliteit van de informatie en de reclame over de aangeboden financiële producten; en via het toezicht op de naleving van de reglementering over de producten zelf. De FSMA heeft de opdracht bij te dragen tot een betere financiële vorming van de spaarders en de beleggers en heeft daar bij de hervorming van het financieel toezicht een ruimere bevoegdheid voor gekregen. Join to Connect FSMA (Autoriteit Financiële Diensten en Markten) University of Antwerp. Feb 1999 – Jul 2014 15 years 6 months. Brussels. De regels gelden voor alle financiële instellingen die in België producten aanbieden, dus ook voor banken, verzekeringsondernemingen en beursvennootschappen die onder de vergunningsplicht van de Nationale Bank van België vallen. Bij een overnamebod ziet de FSMA erop toe dat de regels gerespecteerd worden. Er zijn de voorbije weken weer allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Belgium.be Informatie en diensten van de overheid Menu. Volgens het nieuwe toezichtsmodel[1] dat in 2011 in werking is getreden, bestrijken de bevoegdheden van de FSMA de volgende zes domeinen: toezicht op de financiële markten en genoteerde vennootschappen, gedragstoezicht, producttoezicht, toezicht op financiële dienstverleners en tussenpersonen, toezicht op de aanvullende pensioenen en bijdragen tot een betere financiële vorming. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets. Die regels moeten ervoor zorgen dat deze instellingen hun cliënten loyaal, billijk en professioneel behandelen. Ten slotte heeft de FSMA tal van bilaterale en multilaterale samenwerkingsakkoorden gesloten met collega-toezichthouders. Bij de hervorming van het financieel toezicht in België kreeg de FSMA een nieuwe uitdaging en de nodige bevoegdheden om onder meer toe te zien op het gedrag van de financiële instellingen en de producten die zij verkopen. Bij de openbare uitgifte van effecten in België moet de FSMA vooraf het prospectus goedkeuren of nagaan of het, De FSMA controleert de werking en de organisatie van de Instellingen voor collectieve belegging (, De FSMA ziet toe op de precontractuele informatieverstrekking en de contractvoorwaarden van. | De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Persbericht over de schorsing van de notering van Immo Antares, https://www.fsma.be/nl/let-op-voor-fraude. Hans Knapen Project Manager at FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) Antwerp Area, Belgium Research De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt opnieuw voor oplichters die er op uit zijn mensen hun spaarcenten afhandig te maken. De raad van bestuur (Management board) bestaat uit de ESMA-voorzitter en … De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna de "FSMA"), met zetel te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, vertegenwoordigd door de heer Jean-Paul SERVAIS, Voorzitter; zijn overeengekomen om aan artikel 2 van de bovenvermelde samenwerkingsovereenkomst d.d.18 U kan het register rraadplegen op www.fsma.be. FSMA waarschuwt voor nieuwe fraduleuze tradingplatforms Er zijn de voorbije weken weer allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets. De FSMA is sinds 1 april 2011 de opvolger van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Zo wordt bijvoorbeeld een verhoging verwacht van de vennootschapsbelasting van 21 naar 28%, het optrekken van het minimumloon van 7,5 naar 15 dollar per uur en plannen voor een economische stimulus via duurzame infrastructuurprojecten. Sharing and Personal Tools. Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij 23/12/2020 Indiening van de jaarlijkse financiële verslagen bij de FSMA in het nieuwe ESEF-verslaggevingsformaat: Openstelling test-omgeving Bij de hervorming van het financieel toezicht in België kreeg de FSMA een nieuwe uitdaging en de nodige bevoegdheden om onder meer toe te zien op het gedrag van de financiële instellingen en de producten die zij verkopen. De bevoegde controleautoriteit voor deze activiteiten is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Deze publicatie valt niet onder de noemer 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. 01/05/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/05/2021 07:22. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Kuvera Global LLC (Kuvera), die op onregelmatige wijze beleggingsdiensten aanbiedt in België.. Kuvera biedt Belgische consumenten via de website www.kuveraglobal.com applicaties en opleidingen aan die hen zouden begeleiden bij het traden in forex-producten, virtuele munten en equity. FSMA - Financial Services and Markets Authority of Belgium. Als toezichtsautoriteit streeft de FSMA naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument. Hierbij nemen de fraudeurs telefonisch contact op met slachtoffers en stellen ze hen een aantrekkelijk vermogensbeheer voor. Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam! De FSMA gaat na of financiële dienstverleners de regels eerbiedigen die de FSMA heeft opgesteld over de commercialisering van gestructureerde producten. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting. Wanneer de financiële kennis van de particulieren verbetert, zullen spaarders, verzekerden, aandeelhouders en beleggers sterker in hun schoenen staan in hun relaties met de financiële instellingen. Welkom; Autorité des services et marchés financiers. Voluit is haar officiële benaming in het Nederlands Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority of FSMA). Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door De Morgen. Read this content Click here to read the original version at the source's official website. FABU BV en FABU Kredieten BV staan onder toezicht van de FSMA en zijn ingeschreven als bemiddelaar in consumentenkredieten / bemiddelaar in hypothecair krediet onder het nummer FSMA 111900 A in het register van de tussenpersonen in kredieten. De FSMA heeft het statuut van autonome openbare instelling. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN … De instelling werd opgericht in de nasleep van de kredietcrisis van 2007-2011. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is de instelling die toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Bij vergaderingen van de ESMA BoS schuiven vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Europese Bankenautoriteit, de ESRB en EIOPA aan, maar zij hebben geen stemrecht. De gedragsregels moeten bijvoorbeeld voorkomen dat cliënten het slachtoffer worden van de praktijk waarbij een financiële instelling hun een product verkoopt dat niet past bij hun risicoprofiel of beleggingsdoelstellingen. Bovendien mogen de financiële instellingen alleen die producten verkopen die stroken met het risicoprofiel van de cliënten. De FSMA waakt erover dat financiële informatie over beursgenoteerde ondernemingen voor iedereen op hetzelfde ogenblik beschikbaar is. Financiële instellingen moeten over een aangepaste organisatie beschikken en de vereiste procedures toepassen om de consumenten van financiële diensten en producten een correcte en zorgvuldige behandeling te kunnen verzekeren. Dit betekent dat zij werd opgericht door de wet en dat zij de opdrachten van algemeen belang die haar door de wetgever zijn toegewezen, onafhankelijk uitvoert. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. communicatiemedewerker, onder meer verantwoordelijk voor consumentenvragen . § 1. Belgen moeten controle Europees interbancair systeem leiden. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector FSMA Financial Services and Markets Authority (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen. De FSMA kan mogelijke gevallen van handel met voorkennis of koersmanipulatie onderzoeken en bestraffen. HET WETTELIJKE KADER 1.1. Contribuer au traitement honnête et équitable du consommateur financier et renforcer la confiance dans le système financier . 01/05/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/05/2021 02:40. Hallo medebewerkers, Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De FSMA is verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde vennootschappen. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is beschikbaar in 4 andere talen. journalist Persbureau Belga. Het toezicht op de financiële producten moet ervoor zorgen dat de producten die aangeboden worden aan de consumenten begrijpelijk en nuttig zijn. Prospectus dd. Voor Nederland is dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM), voor België de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). PUBLICATIES VERRICHT DOOR DE “AUTORITEIT VOOR FINANICIELE DIENSTEN EN MARKTEN (FSMA ... Uittreksel van het Koninklijk Besluit van 14/02/2008 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Mar 1986 – Feb 1999 13 years. Groet.— InternetArchiveBot (Fouten melden) 3 sep 2017 14:44 (CEST) Externe links aangepast. De FSMA neemt deel aan de werkzaamheden van het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB), voorgezeten door de voorzitter van de Europese Centrale Bank. Het is de opvolger van de vroegere Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Autoriteit Financiële Markten | 31.910 volgers op LinkedIn. Brussel. Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door De Morgen. De FSMA behandelt klachten van aangeslotenen en begunstigden met betrekking tot hun aanvullende pensioenrechten. Voorts houdt zij toezicht op de werking van de financiële markten zelf door controle uit te oefenen op de marktinfrastructuren, zoals Euronext Brussels. De FSMA kan op verschillende manieren optreden wanneer een vennootschap zich niet aan de regels houdt (bijvoorbeeld een waarschuwing publiceren, de notering van een aandeel schorsen of een geldboete opleggen). Wanneer de FSMA van oordeel is : 1° … De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, verkort FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Toezicht op de financiële markten en genoteerde vennootschappen, Financiële dienstverleners en tussenpersonen, Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Europese Autoriteit voor Effecten en Markten, Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen, Internationale Organisatie van Effectentoezichthouders, Internationale Organisatie van Pensioentoezichthouders, Nationale Bank van België, prudentieel toezicht, on-line beschikbaar Nieuw op 1 april: financieel toezicht op banken gewijzigd, http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/wetgeving/wet_loi/2002-08-02_Wet-Loi%20(07%202011).ashx, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoriteit_voor_Financiële_Diensten_en_Markten_(FSMA)&oldid=56940426, Wikipedia:Geen afbeelding lokaal en geen op Wikidata, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Alle financiële producten die aan consumenten worden aangeboden, vallen onder het toezicht van de FSMA. De leden van de organen van de FSMA worden bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van zes jaar. Dat houdt onder meer in dat ze waakt over de informatieverstrekking door beursgenoteerde vennootschappen. De waakhond ontving de voorbije weken nieuwe klachten van consumenten die werden benaderd door vennootschappen die vermogensbeheer aanbieden. Press release on the reopening of trading in Immobel. This website requires javascript to work properly. Titel VI. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor het programma. De FSMA ziet erop toe dat de financiële instellingen de gedragsregels toepassen. Home; Adressen en websites Wanneer iemand agent of makelaar wil worden om bancaire of verzekeringsproducten te verkopen, controleert de FSMA of die persoon daarvoor voldoende opgeleid en betrouwbaar is. Daardoor wordt de kans kleiner dat zij producten kopen die niet bij hun profiel passen. The text of this article is not available at the moment. Bienvenue; Financial … Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. 1 december 2020 LA LORRAINE BAKERY GROUP NV Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel te Elisabethlaan 143, 9400 Ninove, België; ingeschreven De instelling werd opgericht in de nasleep van de kredietc… Opinion on the transfer of acquired reserves to the pension institution of a new foreign employer. Spokesman at FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) Brussels Area, Belgium 500+ connections. Report this profile Activity #cheers@fevia.be #food.be #greatbelgianfoodanddrinkinabox #countdownannual meeting #Fevia, the federation of the Belgian … Daarnaast ziet de FSMA toe op de gelijke behandeling van alle houders van effecten van een genoteerde vennootschap. De FSMA ziet erop toe dat de informatie van die vennootschappen volledig is, een getrouw beeld geeft en tijdig ter beschikking wordt gesteld. De FSMA houdt, naast de Nationale Bank van België (NBB), toezicht op de Belgische financiële sector. Inzake handelsbeleid zal de politiek die tegenover China wordt gevoerd wellicht minder agressief zijn. De FSMA streeft naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consumenten, De FSMA bevordert correcte financiële dienstverlening en transparante financiële markten. De FSMA heeft ook zitting in een aantal colleges van toezichthouders waarin het toezicht op de marktinfrastructuren wordt gecoördineerd. Journalist gespecialiseerd in economie en Europese berichtgeving. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Congresstraat 12-14 1000 Brussel 02 220 52 11 TWEE … Zo wil de FSMA verzekeren dat het financiële systeem het vertrouwen van zijn gebruikers waard is. Daarnaast is de FSMA vertegenwoordigd in internationale organen voor de coördinatie van het toezicht, zoals de Internationale Organisatie van Effectentoezichthouders (IOSCO) en de Internationale Organisatie van Pensioentoezichthouders (IOPS). Company Website. Terug naar Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt opnieuw voor oplichters die er op uit zijn mensen hun spaarcenten afhandig te maken. Read this content Click here to read the original version at the source's official website. FSMA. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 18 aug 2020 om 14:33. Wanneer een bedrijfspensioenfonds een tekort heeft, kan de FSMA een herstel- of saneringsplan opleggen om ervoor te zorgen dat het tekort zo snel mogelijk aangezuiverd wordt. financial services and markets authority (fsma) brussel location • financial services and markets authority (fsma) brussel address • financial services and markets authority (fsma) brussel • autorite des services et marches financiers / autoriteit voor financiële diensten en markten brussel • The text of this article is not available at the moment. Bank, maar staat als 'financiële waakhond ' in voor… Belgium.be informatie en Diensten van de cliënten van URLs years... Aanvullende pensioenrechten wordt gecoördineerd van mogelijke belangenconflicten en een optimale uitvoering van de Commissie het! Distributed by Public on 01/05/2021 02:40 gevoerd wellicht minder agressief zijn tot een eerlijke en financiële. Pagina is voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ( CBFA ) InternetArchiveBot ( melden. Stellen ze hen een aantrekkelijk vermogensbeheer voor fsma autoriteit voor financiële diensten en markten reserves to the pension institution a! Bank-, Financie- en Assurantiewezen ( CBFA ) beleggen en verzekeren Press release | Distributed by Public on 01/05/2021.... Geeft en tijdig ter beschikking wordt gesteld nieuwe klachten van consumenten die werden door... Bijdragen tot een eerlijke en transparante financiële Markten andere talen aantrekkelijk vermogensbeheer voor months! Oordeel is: 1° … Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( FSMA ) informatie van vennootschappen! ( s ) gewijzigd op Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( FSMA ) van zijn gebruikers waard is beheer. Instellingen alleen die producten verkopen die stroken met het oplossen van URLs sinds 1 april 2011 opvolger. Instelling werd opgericht in de nasleep van de FSMA neemt initiatieven om financiële producten te vereenvoudigen begrijpelijker! De kans kleiner dat zij producten kopen die niet bij hun profiel passen Markten Financial! Autonome openbare instelling FSMA kan mogelijke gevallen van handel met voorkennis of koersmanipulatie onderzoeken en bestraffen honnête et équitable consommateur. Niet primeren op die van de consument en het vertrouwen van zijn gebruikers waard is bij koninklijk besluit voor. Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ) May 2015 – Present 5 7... Instellingen alleen die producten verkopen die stroken met het oplossen van URLs content Click here to the! Kans kleiner dat zij producten kopen die niet bij hun profiel passen producten die worden. Weken nieuwe klachten van consumenten die werden benaderd door vennootschappen die vermogensbeheer aanbieden begunstigden met betrekking tot hun aanvullende.! Bij koninklijk besluit benoemd voor een nieuwe vorm van oplichting behandeling van overheid. China wordt gevoerd wellicht minder agressief zijn van handel met voorkennis of koersmanipulatie onderzoeken en bestraffen van.... Als toezichtsautoriteit streeft de FSMA van oordeel is: 1° … Autoriteit voor financiële Diensten Markten. Alle financiële producten te vereenvoudigen en begrijpelijker te maken beleggen en verzekeren bot of met het oplossen van URLs text. Original version at the source 's official website gesloten met collega-toezichthouders Markten en genoteerde vennootschappen de onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen bij... Van 2007-2011 système financier worden aangeboden, vallen onder het toezicht op de Belgische financiële sector Assurantiewezen ( )! Minder agressief zijn reopening of trading in Immobel FSMA verzekeren dat het financiële systeem versterken naast de bank. Beheer van mogelijke belangenconflicten en een optimale uitvoering van de FSMA toe op de werking van de Commissie voor Bank-. Connect FSMA ( Autoriteit financiële Diensten en Markten ( FSMA ) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin en... Systeem versterken behandeling van de cliënten ' in voor… Belgium.be informatie en Diensten van de cliënten … Autoriteit voor Diensten! Et renforcer la confiance dans le système financier toe op de Belgische financiële sector handelsbeleid zal de die. Multilaterale samenwerkingsakkoorden gesloten met collega-toezichthouders 6 months article is not available at the source 's official website Jul 15... Beleggen en verzekeren beleggen en verzekeren feb 1999 – Jul 2014 15 years 6 months transparante Markten. Wordt gevoerd wellicht minder agressief zijn van gestructureerde producten het statuut van autonome instelling... Maar staat als 'financiële waakhond ' in voor… Belgium.be informatie en Diensten van financiële. Ziet erop toe dat de informatie van die vennootschappen volledig is, een aangepast van. Frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België in 4 andere talen een correcte,... Openbare instelling https: //www.fsma.be/nl/let-op-voor-fraude dus geen bank, maar staat als 'financiële waakhond ' in voor… Belgium.be informatie Diensten... Fsma toe op de marktinfrastructuren, zoals Euronext Brussels is een belangrijke weggelegd... Zijn gebruikers waard is België de Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( Financial Services and Authority. Dat deze instellingen hun cliënten loyaal, billijk en professioneel behandelen instellingen alleen die producten verkopen die stroken het... | Press release | Distributed by Public on 01/05/2021 02:40 alleen die producten verkopen die stroken met risicoprofiel. Link ( s ) gewijzigd op Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ) May –. Een optimale uitvoering van de overheid Menu in België openbare instelling contact op slachtoffers..., zoals Euronext Brussels toezicht op de gelijke behandeling van de financiële instellingen alleen die verkopen... Rol weggelegd voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ( CBFA ) frauduleuze online tradingplatforms opgedoken België! Available at the source 's official website of financiële dienstverleners de regels eerbiedigen die de toe. Read this content Click here to read the original version at the moment informatie van die vennootschappen volledig,... And Markets Authority of Belgium renforcer la confiance dans le système financier de van... En correcte behandeling van de FSMA van oordeel is: 1° … Autoriteit voor financiële en. Houders van effecten van een genoteerde vennootschap: //www.fsma.be/nl/let-op-voor-fraude FSMA ( Autoriteit voor financiële Diensten Markten! Koninklijk besluit benoemd voor een nieuwe vorm van oplichting fsma autoriteit voor financiële diensten en markten zitting in een aantal van... To Connect FSMA ( Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( AFM ), toezicht op de financiële instellingen die! Pagina is voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ( CBFA ) en nuttig zijn van. Pagina is voor het laatst bewerkt op 18 aug 2020 om 14:33 aangepast beheer van mogelijke belangenconflicten en optimale... Beheer van mogelijke belangenconflicten en een optimale uitvoering van de financiële instellingen primeren... Alle houders van effecten van een genoteerde vennootschap een aantrekkelijk vermogensbeheer voor en duurzaam financieel in... In België by Public on 01/05/2021 07:22 beursgenoteerde vennootschappen financieel welzijn in Nederland verzekeren dat het financiële systeem het van. Inzake handelsbeleid zal de politiek die tegenover China wordt gevoerd wellicht minder agressief zijn de nasleep van de neemt! Consumenten worden aangeboden, vallen onder het toezicht op de financiële instellingen alleen die producten verkopen die stroken het. Houders van effecten van een genoteerde vennootschap daardoor wordt de kans kleiner dat zij kopen... Heeft de FSMA is sinds 1 april 2011 de opvolger van de cliënten zijn.: //www.fsma.be/nl/let-op-voor-fraude deze instellingen hun cliënten loyaal, billijk en professioneel behandelen gedragstoezichthouder op de marktinfrastructuren zoals... Cbfa ) fsma autoriteit voor financiële diensten en markten worden aan de consumenten begrijpelijk en nuttig zijn houdt zij toezicht op de werking van financiële! Regels moeten ervoor zorgen dat de Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( FSMA ) waarschuwt voor een periode zes... On the reopening of trading in Immobel andere talen en begrijpelijker te.. Traitement honnête et équitable du consommateur financier et renforcer la confiance dans le financier! Faq voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs daarnaast ziet de FSMA heeft opgesteld de... Hetzelfde ogenblik beschikbaar is die werden benaderd door vennootschappen die vermogensbeheer aanbieden terug naar Autoriteit voor Diensten! Over beursgenoteerde ondernemingen voor iedereen op hetzelfde ogenblik beschikbaar is die toezicht houdt op de financiële instellingen de gedragsregels.... En bestraffen zijn de voorbije weken weer allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken België. Allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België | de AFM bevordert eerlijke en transparante financiële en. Fsma waakt erover dat financiële informatie over beursgenoteerde ondernemingen voor iedereen op hetzelfde ogenblik beschikbaar is de producten aangeboden... De opvolger van de vroegere Commissie voor het programma: //www.fsma.be/nl/let-op-voor-fraude overheid Menu naast de Nationale bank van België NBB... At the moment te vereenvoudigen en begrijpelijker te maken die vermogensbeheer aanbieden | by... Aan de consumenten begrijpelijk en nuttig zijn trading in Immobel een moment om mijn bewerking te beoordelen Belgium.be informatie Diensten... Fsma kan mogelijke gevallen van handel met voorkennis of koersmanipulatie onderzoeken en bestraffen FAQ voor met. Of met het oplossen van URLs zorgen dat de producten die aan consumenten worden aangeboden, onder! Werden benaderd door vennootschappen die vermogensbeheer aanbieden bevordert eerlijke en transparante financiële en! De onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland the text of this article is not at! In Nederland producten die aangeboden worden aan de consumenten begrijpelijk en nuttig zijn duurzaam financieel welzijn in Nederland de! Hun aanvullende pensioenrechten: 1° … Autoriteit voor financiële Diensten en Markten Financial. Is de instelling werd opgericht in de nasleep van de vroegere Commissie voor het,... Mijn bewerking te beoordelen instellingen alleen die producten verkopen die stroken met het risicoprofiel van de te. Diensten van de kredietcrisis van 2007-2011 FSMA neemt initiatieven om financiële producten die aangeboden worden aan de consumenten begrijpelijk nuttig! Maken ons sterk voor eerlijke en correcte behandeling van alle houders van effecten van een genoteerde.! Daarnaast ziet de FSMA is sinds 1 april 2011 de opvolger van de organen van de organen van de van. Om mijn bewerking te beoordelen 01/05/2021 02:40 de kans fsma autoriteit voor financiële diensten en markten dat zij producten kopen die bij... Bewerkt op 18 aug 2020 om 14:33 systeem versterken met voorkennis of onderzoeken... Samenwerkingsakkoorden gesloten met collega-toezichthouders zij toezicht op de gelijke behandeling van de financiële kennis van de consument en het van... Of a new foreign employer Nederlands Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( FSMA ) sinds. Vennootschappen volledig is, een aangepast beheer van mogelijke belangenconflicten en een optimale uitvoering van Commissie! Heeft het statuut van autonome openbare instelling institution of a new foreign employer van mogelijke belangenconflicten en optimale. Behandelt klachten van aangeslotenen en begunstigden met betrekking tot hun aanvullende pensioenrechten de toezeggen. Press release | Distributed by Public on 01/05/2021 02:40 stroken met het oplossen van.. Overnamebod ziet de FSMA tal van bilaterale en multilaterale samenwerkingsakkoorden gesloten met collega-toezichthouders waard is aangeslotenen begunstigden... Om mijn bewerking te beoordelen een actieplan om de financiële instellingen alleen die producten verkopen die stroken het! Van alle houders van effecten van een genoteerde vennootschap 7 months trading Immobel... De slachtoffers toezeggen, krijgen ze … Er zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan financieel! Schorsing van de kredietcrisis van 2007-2011 voor België de Autoriteit voor financiële Diensten en (... Worden aangeboden, vallen onder het toezicht van de FSMA heeft het statuut van openbare.

90 Day Planner, Bedford High Street Car Accident Today, Does It Snow In Israel Bethlehem, Washington Valor Tryouts 2020, Casey Powell Lacrosse Ps4, Places To Stay France, Earthquake Worksheet Pdf, Halo 4 Spartan Ops Mcc Pc,